VŠETKY POTREBNÉ ÚDAJE

SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.
Cukrovarská 726
926 01  Sereď
Tel.: + 421 31 788 41 01
Fax: + 421 31 788 41 13
Mail: slovenskecukrovary(at)agrana.com
IČO: 31568386
Zapísaná v obch. registri Okresného súdu v Trnave odd. s.r.o. vložka č. 18787/T

Prevádzkovateľom webovej stránky korunnycukor.sk je spoločnosť Slovenské cukrovary s.r.o., so sídlom Cukrovarská 726, 926 01 Sereď, IČO: 31 568 386, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, Vložka číslo: 18787/T.

Osobné údaje získané na tomto portáli sú nadobúdané prostredníctvom registrácie Dotknutých osôb na odoberanie newslettra, alebo prostredníctvom vyplnenia kontaktného formuláru.

Poskytnuté osobné údaje prostredníctvom registrácie na odoberanie newslettra – v rozsahu e-mail – sú spracovávané za účelom marketingu, a to len na základe poskytnutého súhlasu Dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov len v rámci spoločnosti.

Doba spracovania poskytnutých osobných údajov na tento účel je stanovená na dobu maximálne 5 rokov, alebo na kratšiu dobu v tom prípade, ak Dotknutá osoba svoj súhlas zruší, alebo sa odhlási z odoberania newslettru.

Poskytnuté osobné údaje prostredníctvom kontaktného formuláru – v rozsahu priezvisko, adresa, e- mail a telefónne číslo – sú spracovávané len za účelom odpovede na žiadosť Dotknutej osoby, a teda spoločnosť ich spracováva na základe oprávneného záujmu, aby mohla poskytnúť relevantnú odpoveď Dotknutej osobe.

Takto nadobudnuté osobné údaje sa spracovávajú len po dobu, kým sa poskytne odpoveď na žiadosť Dotknutej osobe, ktorá sama kontaktovala spoločnosť Slovenské cukrovary s.r.o. Tieto údaje sa nikde neuchovávajú a ďalej sa už nespracovávajú.

Získané osobné údaje sa v žiadnom prípade neprenášajú do tretích krajín – iba v prípade, ak by sa tak uskutočnilo na základe rozhodnutia o primeranosti zo strany Európskej komisie, štandardných zmluvných ustanovení, primeraných záruk, alebo na základe výslovného súhlasu Dotknutej osoby.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má právo na získanie informácií o tom, v akom rozsahu spracovávame poskytnuté osobné údaje.

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ak nezodpovedajú skutočnosti, sú nepresné, alebo už neaktuálne.

Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ak tomu nebráni iná zákonná skutočnosť, alebo boli spracovávané nezákonne, alebo ak takéto spracovávanie predstavuje neoprávnený zásah do legitímnych záujmov Dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má právo požadovať obmedzenie spracovávania osobných údajov, ak sa domnieva, že sú spracovávané nezákonne, ale netrvá na ich vymazaní, a ak už vypršala doba, ktorá bola stanovená pre účel spracovávania.

Dotknutá osoba má právo na prenos osobných údajov do inej spoločnosti, pokiaľ o to požiada. Takýto prenos bude zrealizovaný, len ak to umožňujú dostupné technické prostriedky spoločnosti Slovenské cukrovary s.r.o.

Dotknutá osoba má právo podať námietku voči spracovávaniu osobných údajov, resp. sa sťažovať určenému dozornému orgánu, pokiaľ sa domnieva, že spoločnosť Slovenské cukrovary s.r.o. nespracováva poskytnuté osobné údaje na základe zákonných dôvodov, alebo na základe stanoveného účelu, ku ktorému bol poskytnutý súhlas na takéto spracovávanie.

Vzniesť námietky a sťažovať sa môžete formou korešpondencie alebo e-mailom na:
Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, statny.dozor(at)pdp.gov.sk.

Uplatniť práva, na ktoré máte nárok, si môžete korešpondenčne na adrese alebo e-mailom na:
Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov, Slovenské cukrovary s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sereď, skse.gdpr(at)agrana.com.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

https://www.agrana.com/gdpr/sk/

COOKIES A POUŽITIE ANALYTICKÝCH NÁSTROJOV

Webové stránky korunnycukor.sk využívajú na viacerých miestach tzv. cookies. Tieto sa využívajú za účelom zlepšiť komfort používateľa, účinnosť, ako aj bezpečnosť. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do počítača, a ktoré využíva následne prehliadač. Väčšina súborov cookies je využívaných na tzv. „cookies relácie“. Po skončení návštevy sú automaticky vymazané. Súbory cookies nemôžu na počítači spôsobiť žiadne škody, ani neobsahujú vírusy.

Vhodným nastavením prehliadača alebo aplikácie, resp. prostredia použitého operačného systému (iOS, Android), môže byť prenos takýchto dát zakázaný, čo však môže v niektorých prípadoch viesť k problémom pri načítavaní a obsluhe, alebo k funkčným obmedzeniam pri ponúkanom obsahu či službách.

GOOGLE ANALYTICS

Webové stránky korunnycukor.sk používajú Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“ textové súbory ukladané do počítača, ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky. Informácie o používaní tejto webovej stránky, ktorú cookies vytvárajú, sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú do pamäti.

V prípade aktivácie anonymizovanej IP na tejto webovej stránke sa však IP adresa Dotknutej osoby v Google v členských štátoch Európskej únie alebo ďalších štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore najskôr skráti. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Google tieto informácie pre vyhodnotenie používania webovej stránky, pre zastavenie reportov o aktivitách na internetových stránkach a pre poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webových stránok. IP adresa prenesená z prehliadača v rámci Google Analytics nie je prepájaná s inými dátami Google. Ukladanie cookies môžete zabrániť príslušným nastavením prehliadača. Upozorňujeme však na to, že v takomto prípade možno nebudete môcť využívať v plnom rozsahu funkcie tejto internetovej stránky. Môžete však okrem toho zabrániť prenosu dát vytvorených pomocou cookies, ktoré sa vzťahujú na používanie webovej stránky (vrátane IP adries) do Google a zapracovaniu týchto dát spoločnosťou Google tým, že si stiahnete a nainštalujete zásuvný model pre prehliadače, ktorý je dostupný na tomto linku: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Kliknutím na nasledujúci odkaz môžete alternatívne zabrániť zhromažďovaniu údajov pomocou služby Google Analytics. Bude nastavený súbor odmietnutia cookie, ktorý zabráni zhromažďovaniu Vašich údajov o budúcich návštevách tejto webovej stránky

Zakázať službu Google Analytics

Bližšie informácie ohľadom podmienok používania a ochrany dát nájdete na http://www.google.com/analytics/terms/sk.html, poprípade na https://policies.google.com/?hl=sk.

POJEM, DIZAJN A TECHNICKÁ REALIZÁCIA

Getdesigned GmbH
Mail: office(at)getdesigned.at
Web: www.getdesigned.at