VŠETKY POTREBNÉ ÚDAJE

SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.
Cukrovarská 726
926 01  Sereď
Tel.: + 421 31 788 41 01
Fax: + 421 31 788 41 13
Mail: slovenskecukrovary(at)agrana.com
IČO: 31568386
Zapísaná v obch. registri Okresného súdu v Trnave odd. s.r.o. vložka č. 18787/T

POJEM, DIZAJN A TECHNICKÁ REALIZÁCIA

Getdesigned GmbH
Mail: office(at)getdesigned.at
Web: www.getdesigned.at

Ochrana Udajov

Prevádzkovateľom webovej stránky korunnycukor.sk je spoločnosť Slovenské cukrovary s.r.o., so sídlom Cukrovarská 726, 926 01 Sereď, IČO: 31 568 386, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, Vložka číslo: 18787/T.

Osobné údaje získané na tomto portáli sú nadobúdané prostredníctvom registrácie Dotknutých osôb na odoberanie newslettra, alebo prostredníctvom vyplnenia kontaktného formuláru.

Poskytnuté osobné údaje prostredníctvom registrácie na odoberanie newslettra – v rozsahu e-mail – sú spracovávané za účelom marketingu, a to len na základe poskytnutého súhlasu Dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov len v rámci spoločnosti.

Doba spracovania poskytnutých osobných údajov na tento účel je stanovená na dobu maximálne 5 rokov, alebo na kratšiu dobu v tom prípade, ak Dotknutá osoba svoj súhlas zruší, alebo sa odhlási z odoberania newslettru.

Poskytnuté osobné údaje prostredníctvom kontaktného formuláru – v rozsahu priezvisko, adresa, e- mail a telefónne číslo – sú spracovávané len za účelom odpovede na žiadosť Dotknutej osoby, a teda spoločnosť ich spracováva na základe oprávneného záujmu, aby mohla poskytnúť relevantnú odpoveď Dotknutej osobe.

Takto nadobudnuté osobné údaje sa spracovávajú len po dobu, kým sa poskytne odpoveď na žiadosť Dotknutej osobe, ktorá sama kontaktovala spoločnosť Slovenské cukrovary s.r.o. Tieto údaje sa nikde neuchovávajú a ďalej sa už nespracovávajú.

Získané osobné údaje sa v žiadnom prípade neprenášajú do tretích krajín – iba v prípade, ak by sa tak uskutočnilo na základe rozhodnutia o primeranosti zo strany Európskej komisie, štandardných zmluvných ustanovení, primeraných záruk, alebo na základe výslovného súhlasu Dotknutej osoby.

Práva dótknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na získanie informácií o tom, v akom rozsahu spracovávame poskytnuté osobné údaje.

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ak nezodpovedajú skutočnosti, sú nepresné, alebo už neaktuálne.

Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ak tomu nebráni iná zákonná skutočnosť, alebo boli spracovávané nezákonne, alebo ak takéto spracovávanie predstavuje neoprávnený zásah do legitímnych záujmov Dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má právo požadovať obmedzenie spracovávania osobných údajov, ak sa domnieva, že sú spracovávané nezákonne, ale netrvá na ich vymazaní, a ak už vypršala doba, ktorá bola stanovená pre účel spracovávania.

Dotknutá osoba má právo na prenos osobných údajov do inej spoločnosti, pokiaľ o to požiada. Takýto prenos bude zrealizovaný, len ak to umožňujú dostupné technické prostriedky spoločnosti Slovenské cukrovary s.r.o.

Dotknutá osoba má právo podať námietku voči spracovávaniu osobných údajov, resp. sa sťažovať určenému dozornému orgánu, pokiaľ sa domnieva, že spoločnosť Slovenské cukrovary s.r.o. nespracováva poskytnuté osobné údaje na základe zákonných dôvodov, alebo na základe stanoveného účelu, ku ktorému bol poskytnutý súhlas na takéto spracovávanie.

Vzniesť námietky a sťažovať sa môžete formou korešpondencie alebo e-mailom na:
Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, statny.dozor(at)pdp.gov.sk.

Uplatniť práva, na ktoré máte nárok, si môžete korešpondenčne na adrese alebo e-mailom na:
Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov, Slovenské cukrovary s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sereď, skse.gdpr(at)agrana.com.

https://www.agrana.com/gdpr/sk/

COOKIES A POUŽITIE ANALYTICKÝCH NÁSTROJOV

Naša internetová stránka používa takzvané cookies, vďaka ktorým poskytuje tie najlepšie služby. Ide o malé textové súbory, ktoré sa prostredníctvom prehliadača ukladajú do vášho koncového zariadenia. Nie sú škodlivé. Cookies používame na vytváranie ponúk, ktoré budú pre používateľa priaznivé. Niektoré cookies zostanú uložené vo vašom koncovom zariadení, kým ich nevymažete. Pri nasledujúcej návšteve vďaka nim rozpoznáme váš prehliadač. Týmto spôsobom dokážeme zistiť, že internetové stránky opakovane navštevujete z rovnakého koncového zariadenia. Ak si to neželáte, môžete svoj prehliadač nastaviť tak, aby vás informoval o používaní cookies a v jednotlivých prípadoch poskytol možnosť súhlasu s ich používaním. V prípade deaktivácie cookies môže byť obmedzená funkčnosť našej internetovej stránky. Nastavenie cookies môžete kedykoľvek zmeniť a zrušiť svoj súhlas s ich používaním. Zrušenie vášho súhlasu nemá žiadny vplyv na zákonné spracúvanie vašich údajov, až kým neuplatníte svoje právo na zrušenie.

Používanie cookies môžete prostredníctvom nástroja USERCENTRICS presne prispôsobiť svojim potrebám. Nastavenie môžete kedykoľvek aktivovať prostredníctvom „symbolu odtlačku prsta“.

Podstatné súbory cookies pomáhajú pri využiteľnosti internetovej stránky, umožňujú základnú funkčnosť, ako je priebeh objednávania v online obchode a prístup do zabezpečených oblastí internetovej stránky. Navyše slúžia na anonymné vyhodnocovanie správania sa používateľov, ktoré využívame na ďalší rozvoj našich internetových služieb pre vás.

Nepodstatné súbory cookies (funkčné a marketingové cookies, pozri popis nižšie) používame iba s výslovným súhlasom používateľov. Prostredníctvom okna s nastaveniami (klikni na symbol „odtlačku prsta) v päte tejto internetovej stránky máte možnosť nastaviť konkrétne súbory cookies, ktoré táto internetová stránka smie využívať. K dispozícii sú kategórie, v ktorých sú zoskupené súbory cookies s podobnými funkciami.

Podstatné cookies

Google Tag Manager

Používame systém Google Tag Manager. Prevádzkovateľskou spoločnosťou komponentov systému Google Tag Manager je Alphabet Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Táto služba umožňuje správu značiek internetových stránok prostredníctvom rozhrania. Systém Google Tag Manager implementuje len značky (tzv. tagy). To znamená, že sa nepoužívajú žiadne cookies a nezhromažďujú sa žiadne osobné údaje. Systém Google Tag Manager aktivuje ďalšie značky, ktoré môžu zhromažďovať údaje. Samotný systém však nemá na tieto údaje dosah. Ak bola deaktivácia vykonaná na úrovni domény alebo súboru cookie, zostáva platná pre všetky sledovacie značky, ak sú implementované pomocou systému Google Tag Manager.

User Centrics (symbol odtlačku prsta)

Platformu na správu súhlasu CMP (Consent Management Plattform) používame na splnenie zákonnej povinnosti ohľadne obstarávania, správy a dokumentácie, ak sa dotknutá osoba rozhodne spracovať svoje údaje (čl. 6 a GDPR). Prevádzkovateľom platformy CMP je spoločnosť Usercentrics GmbH, Sonnenstrasse 23, 80331 Mníchov. 6c BIPR. Nesúhlas nie je možný, pretože sa vyžaduje v rámci dodržiavania predpisov.

Funkčné súbory cookies

YouTube

Produkty Google ako je YouTube využívajú cookies na výber relevantnej reklamy. Pri prezeraní vložených videí na YouTube sa nastavia cookies a údaje sa prenášajú do siete DoubleClick, ktorá slúži na poskytovanie reklamy. Na prehrávanie videí na našej internetovej stránke preto vopred potrebujeme váš súhlas. Až po vykonaní nastavení v príslušnom okne sa začnú prehrávať YouTube videá na tejto internetovej stránke.

Marketingové cookies

Google Adwords (Google Ads)

Súbory cookies používame na vytváranie používateľských skupín pre Google AdWords z návštevníkov určitých oblastí našej internetovej stránky. Týmto spôsobom môžeme zlepšovať výkonnosť našich reklám AdWords vo výsledkoch vyhľadávania Google a intenzívnejšie oslovovať opätovných návštevníkov, ktorí predtým už našu stránku navštívili. Používatelia môžu byť v jednej z našich používateľských skupín až 540 dní. Ak sa chcete vyhnúť zaradeniu do používateľskej skupiny Google AdWords, môžete používať prehliadač v režime inkognito alebo odstraňovať históriu vyhľadávania Používatelia zostávajú v používateľských skupinách Google AdWords anonymne a z osobných údajov sa nemôžu vyvodzovať žiadne závery.

Ďalšie informácie a platné ustanovenia o ochrane údajov Google AdWords nájdete tu.

Súbory cookies pre AdWords sa budú používať len s vaším súhlasom.

Double Click

Používame cookies siete DoublClick na meranie účinnosti našich reklamných kampaní, na obmedzovanie častosti zobrazovania určitej reklamy a na zobrazovanie iba takých reklám, ktoré sú relevantné pre vás a vaše záujmy. Zisťujú a ukladajú sa predovšetkým informácie o čase vašej návštevy, reklamách, na ktoré ste klikli, a vašom predchádzajúcom používateľskom správaní sa na internetových stránkach tretích strán. Tieto informácie sa neposkytujú tretím stranám, ale slúžia iba na správu a riadenie kampaní. Okrem toho sa vytvárajú používateľské profily, ktoré sa používajú na vlastné prieskumy trhu – predovšetkým na základe zistených záujmov.

Súbory cookies pre Double Click sa budú používať len s vaším súhlasom.

Ďalšie informácie nájdete na www.google.com/policies/privacy/ads/, resp. na www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated

Facebook-Pixel

Na našej internetovej stránke používame „Facebook-Pixel“ od spoločnosti Facebook Inc. Facebook-Pixel nám umožňuje sledovať správanie sa používateľov po kliknutí na reklamu na Facebooku a presmerovaní na našu internetovú stránku. Pomocou kódov Facebook-Pixel môžeme sledovať efektívnosť reklám na Facebooku a optimalizovať budúce reklamné opatrenia. Získané údaje sú anonymné a neposkytujú žiadne spätné väzby na identitu používateľa. Spoločnosť Facebook však ukladá tieto údaje (až 180 dní) a spracúva ich, takže je možné spojenie s príslušným používateľským profilom. Spoločnosť Facebook môže tieto údaje používať na reklamné ciele v súlade so smernicami spoločnosti Facebook o používaní údajov (facebook.com/about/privacy). Súbory cookies pre Facebook-Pixel sa budú používať len s vaším súhlasom.  Nastavenia svojho prehliadača môžete zmeniť tak, aby bolo deaktivované ukladanie súborov cookies pre Facebook. Používanie súborov cookies prostredníctvom Facebooku môžete meniť tu (odkaz: https://www.facebook.com/policies/cookies/).

Google Remarketing

Na tejto internetovej stránke používame službu Google Analytics v rámci remarketingovej funkcie spoločnosti Google. Vďaka tejto technológii sú používatelia, ktorí už navštívili našu internetovú stránku, opätovne oslovovaní prostredníctvom cielenej reklamy na stránkach partnerskej siete Google. S týmto cieľom ukladá spoločnosť Google vo vašom počítači súbory cookies, pomocou ktorých je možné analyzovať návštevu internetovej stránky a následne ich používať na cielené odporúčania produktov a reklamu orientovanú na konkrétne záujmy.

Máte možnosť deaktivovať používanie Google Analytics na reklamné ciele a prispôsobiť reklamy v rámci siete Google Display Network. V tejto súvislosti aktivujte službu manažéra zadávania reklám (http://www.google.com/settings/ads) od spoločnosti Google, prípadne môžete zabrániť používaniu súborov cookies tretími stranami tak, že prejdete na deaktivačnú stránku iniciatívy pre internetovú reklamu (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp).

Ďalšie informácie o Google Remarketing a platných ustanoveniach o ochrane údajov od Google Remarketing.

Súbory cookies pre Google Remarketing sa budú používať len s vaším súhlasom.

Google Analytics

Na našej internetovej stránke sa pomocou analytických nástrojov zaznamenávajú všeobecné informácie o používateľskom správaní návštevníkov. Patria sem napríklad navštívené stránky, dĺžka zotrvania, odkazované stránky a všeobecné informácie o vašom počítačovom systéme, ako sú operačný systém, rozlíšenie obrazovky, používaný prehliadač atď. Všetky zhromaždené údaje sú uložené anonymne a nie je možné priradiť ich k vašej osobe. Táto internetová stránka používa Google Analytics, analytickú internetovú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa súbory cookies, ktoré umožňujú analyzovať používanie internetovej stránky. Informácie o vašom používaní našej internetovej stránky získané prostredníctvom súborov cookies sa prenášajú na server Google do USA a tam sa ukladajú. Spoločnosť Google bude využívať tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania internetovej stránky, na vytvorenie správ pre prevádzkovateľa o aktivitách na internetovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním internetovej stránky a internetu. Spoločnosť Google môže tiež tieto informácie posunúť tretím stranám, ak je to predpísané zákonom, alebo ak tretie strany spracúvajú tieto údaje z poverenia spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude v žiadnom prípade spájať vašu IP adresu s inými údajmi spoločnosti Google.  Súbory cookies pre Google Analytics sa budú používať len s vaším súhlasom.

Inštalácii súborov cookies môžete zabrániť aj vhodným nastavením vo svojom prehliadači. Upozorňujeme vás však na to, že v takom prípade nebudete môcť v plnej miere využívať všetky funkcie tejto internetovej stránky. Zaznamenávaniu svojich údajov prostredníctvom Google Analytics môžete zabrániť aj kliknutím na tejto odkaz. Uloží sa súbor Opt-Out-Cookie, ktorý zabráni zaznamenávaniu vašich údajov pri budúcich návštevách tejto internetovej stránky.

Zakázať službu Google Analytics

Bližšie informácie ohľadom podmienok používania a ochrany dát nájdete na http://www.google.com/analytics/terms/sk.html, poprípade na https://policies.google.com/?hl=sk.