VŠETKY POTREBNÉ ÚDAJE

SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.
Cukrovarská 726
926 01  Sereď
Tel.: + 421 31 788 41 01
Fax: + 421 31 788 41 13
Mail: slovenskecukrovary(at)agrana.com
IČO: 31568386
Zapísaná v obch. registri Okresného súdu v Trnave odd. s.r.o. vložka č. 18787/T

POJEM, DIZAJN A TECHNICKÁ REALIZÁCIA

Getdesigned GmbH
Mail: office(at)getdesigned.at
Web: www.getdesigned.at

Ochrana Udajov

Prevádzkovateľom webovej stránky korunnycukor.sk je spoločnosť Slovenské cukrovary s.r.o., so sídlom Cukrovarská 726, 926 01 Sereď, IČO: 31 568 386, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, Vložka číslo: 18787/T.

Osobné údaje získané na tomto portáli sú nadobúdané prostredníctvom registrácie Dotknutých osôb na odoberanie newslettra, alebo prostredníctvom vyplnenia kontaktného formuláru.

Poskytnuté osobné údaje prostredníctvom registrácie na odoberanie newslettra – v rozsahu e-mail – sú spracovávané za účelom marketingu, a to len na základe poskytnutého súhlasu Dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov len v rámci spoločnosti.

Doba spracovania poskytnutých osobných údajov na tento účel je stanovená na dobu maximálne 5 rokov, alebo na kratšiu dobu v tom prípade, ak Dotknutá osoba svoj súhlas zruší, alebo sa odhlási z odoberania newslettru.

Poskytnuté osobné údaje prostredníctvom kontaktného formuláru – v rozsahu priezvisko, adresa, e- mail a telefónne číslo – sú spracovávané len za účelom odpovede na žiadosť Dotknutej osoby, a teda spoločnosť ich spracováva na základe oprávneného záujmu, aby mohla poskytnúť relevantnú odpoveď Dotknutej osobe.

Takto nadobudnuté osobné údaje sa spracovávajú len po dobu, kým sa poskytne odpoveď na žiadosť Dotknutej osobe, ktorá sama kontaktovala spoločnosť Slovenské cukrovary s.r.o. Tieto údaje sa nikde neuchovávajú a ďalej sa už nespracovávajú.

Získané osobné údaje sa v žiadnom prípade neprenášajú do tretích krajín – iba v prípade, ak by sa tak uskutočnilo na základe rozhodnutia o primeranosti zo strany Európskej komisie, štandardných zmluvných ustanovení, primeraných záruk, alebo na základe výslovného súhlasu Dotknutej osoby.

Práva dótknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na získanie informácií o tom, v akom rozsahu spracovávame poskytnuté osobné údaje.

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ak nezodpovedajú skutočnosti, sú nepresné, alebo už neaktuálne.

Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ak tomu nebráni iná zákonná skutočnosť, alebo boli spracovávané nezákonne, alebo ak takéto spracovávanie predstavuje neoprávnený zásah do legitímnych záujmov Dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má právo požadovať obmedzenie spracovávania osobných údajov, ak sa domnieva, že sú spracovávané nezákonne, ale netrvá na ich vymazaní, a ak už vypršala doba, ktorá bola stanovená pre účel spracovávania.

Dotknutá osoba má právo na prenos osobných údajov do inej spoločnosti, pokiaľ o to požiada. Takýto prenos bude zrealizovaný, len ak to umožňujú dostupné technické prostriedky spoločnosti Slovenské cukrovary s.r.o.

Dotknutá osoba má právo podať námietku voči spracovávaniu osobných údajov, resp. sa sťažovať určenému dozornému orgánu, pokiaľ sa domnieva, že spoločnosť Slovenské cukrovary s.r.o. nespracováva poskytnuté osobné údaje na základe zákonných dôvodov, alebo na základe stanoveného účelu, ku ktorému bol poskytnutý súhlas na takéto spracovávanie.

Vzniesť námietky a sťažovať sa môžete formou korešpondencie alebo e-mailom na:
Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, statny.dozor(at)pdp.gov.sk.

Uplatniť práva, na ktoré máte nárok, si môžete korešpondenčne na adrese alebo e-mailom na:
Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov, Slovenské cukrovary s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sereď, skse.gdpr(at)agrana.com.

https://www.agrana.com/gdpr/sk/

COOKIES A POUŽITIE ANALYTICKÝCH NÁSTROJOV

Naša internetová stránka používa takzvané cookies, vďaka ktorým poskytuje tie najlepšie služby. Ide o malé textové súbory, ktoré sa prostredníctvom prehliadača ukladajú do vášho koncového zariadenia. Nie sú škodlivé. Cookies používame na vytváranie ponúk, ktoré budú pre používateľa priaznivé. Niektoré cookies zostanú uložené vo vašom koncovom zariadení, kým ich nevymažete. Pri nasledujúcej návšteve vďaka nim rozpoznáme váš prehliadač. Týmto spôsobom dokážeme zistiť, že internetové stránky opakovane navštevujete z rovnakého koncového zariadenia. Ak si to neželáte, môžete svoj prehliadač nastaviť tak, aby vás informoval o používaní cookies a v jednotlivých prípadoch poskytol možnosť súhlasu s ich používaním. V prípade deaktivácie cookies môže byť obmedzená funkčnosť našej internetovej stránky. Nastavenie cookies môžete kedykoľvek zmeniť a zrušiť svoj súhlas s ich používaním. Zrušenie vášho súhlasu nemá žiadny vplyv na zákonné spracúvanie vašich údajov, až kým neuplatníte svoje právo na zrušenie.

Používanie cookies môžete prostredníctvom nástroja CCM19 presne prispôsobiť svojim potrebám. 

Podstatné súbory cookies pomáhajú pri využiteľnosti internetovej stránky, umožňujú základnú funkčnosť, ako je priebeh objednávania v online obchode a prístup do zabezpečených oblastí internetovej stránky. Navyše slúžia na anonymné vyhodnocovanie správania sa používateľov, ktoré využívame na ďalší rozvoj našich internetových služieb pre vás.

Nepodstatné súbory cookies (funkčné a marketingové cookies, pozri popis nižšie) používame iba s výslovným súhlasom používateľov. Prostredníctvom okna s nastaveniami  v päte tejto internetovej stránky máte možnosť nastaviť konkrétne súbory cookies, ktoré táto internetová stránka smie využívať. K dispozícii sú kategórie, v ktorých sú zoskupené súbory cookies s podobnými funkciami.

Podstatné cookies

CCM19

Platformu na správu súhlasu CMP (Consent Management Plattform) používame na splnenie zákonnej povinnosti ohľadne obstarávania, správy a dokumentácie, ak sa dotknutá osoba rozhodne spracovať svoje údaje (čl. 6 a GDPR). Prevádzkovateľom platformy CMP je spoločnosť Papoo Software & Media GmbH, Auguststr. 4, 53229 Bonn. Nesúhlas nie je možný, pretože sa vyžaduje v rámci dodržiavania predpisov.

Funkčné súbory cookies

YouTube

Produkty Google ako je YouTube využívajú cookies na výber relevantnej reklamy. Pri prezeraní vložených videí na YouTube sa nastavia cookies a údaje sa prenášajú do siete DoubleClick, ktorá slúži na poskytovanie reklamy. Na prehrávanie videí na našej internetovej stránke preto vopred potrebujeme váš súhlas. Až po vykonaní nastavení v príslušnom okne sa začnú prehrávať YouTube videá na tejto internetovej stránke.

Marketingové cookies

Double Click

Používame cookies siete DoublClick na meranie účinnosti našich reklamných kampaní, na obmedzovanie častosti zobrazovania určitej reklamy a na zobrazovanie iba takých reklám, ktoré sú relevantné pre vás a vaše záujmy. Zisťujú a ukladajú sa predovšetkým informácie o čase vašej návštevy, reklamách, na ktoré ste klikli, a vašom predchádzajúcom používateľskom správaní sa na internetových stránkach tretích strán. Tieto informácie sa neposkytujú tretím stranám, ale slúžia iba na správu a riadenie kampaní. Okrem toho sa vytvárajú používateľské profily, ktoré sa používajú na vlastné prieskumy trhu – predovšetkým na základe zistených záujmov.

Súbory cookies pre Double Click sa budú používať len s vaším súhlasom.

Ďalšie informácie nájdete na www.google.com/policies/privacy/ads/, resp. na www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated

Usage of Siteimprove Analytics

For the analysis and constant improvement of our website, we use Siteimprove Analytics, a web analysis service provided by Siteimprove GmbH.  Siteimprove Analytics uses „cookies“, which are text files placed on your computer or smartphone, in order to analyze how you use the website. The information on your use of the website will be stored and processed by Siteimprove on servers in Denmark. IP addresses are completely anonymized before the collected data is made available to us for viewing via the Siteimprove Suite. It is not possible to reverse this anonymization of the IP addresses, nor is it possible to attribute IP addresses to the collected data.

We process the generated information in order to evaluate how users interact with our website by compiling site usage reports in order to continually improve our users’ website experience. Siteimprove will not pass on this information to third parties, nor will it use this information for marketing or advertising purposes of any kind.

These are the cookies used by Siteimprove on this website:
Cookie name: nmstat, Type: Persistent - expires after 1000 days, About: This cookie is used to help record visitors' use of the website. It is used to collect statistics about site usage such as when the visitor last visited the site. The cookie contains no personal information and is used only for web analytics.

Cookie name: siteimproveses, Type: Session cookie, About: This cookie is used purely to track the sequence of pages a visitor looks at during a visit to
the site.

You can consent to the use of  Siteimprove Analytics by adjusting the site's cookie settings and enabling Siteimprove under Functional Cookies. You have the right to revoke your consent at any time by clicking on “Cookie-Einstellungen” at the bottom of the webpage. The revocation shall not affect the lawfulness of the processing carried out until then.

Cookie