1. Úvod

 1. Ďalej v tomto dokumente sa používajú nasledujúce definície: Zmluvné podmienky označujú tieto všeobecné zmluvné podmienky predaja a dodávky.  Predávajúci označuje spoločnosť AGRANA Sales & Marketing GmbH, člen skupiny AGRANA, ako je definované v kúpnej zmluve. Kupujúci označuje protistranu  predávajúceho v kúpnej zmluve. Tovar označuje všetky druhy výrobkov, ktoré  predávajúci predáva, vrátane cukru, sladidiel, melasy, MelaMix atď. Strany označujú spoločne kupujúceho a  predávajúcho Kúpna zmluva označuje individuálnu kúpnu zmluvu na konkrétny druh, množstvo a balenie cukru a/alebo iného tovaru uzavretú medzi kupujúcim a  predávajúcim  Písomne označuje komunikáciu prostredníctvom dokumentu podpísaného oboma stranami alebo prostredníctvom listu, faxu, elektronickej pošty či inými podobnými prostriedkami, na ktorých sa strany dohodnú.
 2. Tieto zmluvné podmienky platia od 1. októbra 2019 až do ich zrušenia a predstavujú neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi stranami. Analogicky tiež platia pre služby, ktoré predávajúci poskytuje. Všetky predchádzajúce zmluvné podmienky sa týmto stávajú neplatnými.
 3. Prijatím týchto zmluvných podmienok a ako dôsledok zadania objednávky kupujúci súhlasí s tým, že všetky zadané objednávky sa vybavujú výlučne na základe týchto zmluvných podmienok. Odchylné zmluvné podmienky zo strany kupujúceho sa uplatňujú iba vtedy, ak s nimi predávajúci písomne súhlasil.
 4. Protichodné zmluvné podmienky predaja alebo kúpy zo strany kupujúceho sa neuplatňujú a na základe vzájomnej dohody sa vyhlasujú za neplatné, aj keď ich predávajúci výslovne neodmietne.
 5. Zjavné chyby prenosu, pravopisu, chyby vo výpočtoch alebo iné zjavné chyby týkajúce sa potvrdení objednávky alebo iných vyhlásení nie sú pre predávajúcho záväzné a predávajúci ich môže opraviť kedykoľvek po uzavretí príslušnej dohody.
 6. Všetky vzorky sa poskytujú ako nezáväzné vzorky na prezretie. Analytické údaje predstavujú priemerné hodnoty a sú výhradne orientačné, pokiaľ predávajúci výslovne písomne neposkytol záruku určitých vlastností.

2. Ceny a platobné podmienky

 1. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, čisté ceny uvádzané predávajúcimsú vyjadrené v eurách (EUR alebo €). Uvádzané ceny sú bez DPH, ktorá sa účtuje podľa príslušných právnych predpisov.
 2. Faktúry musia byť uhradené do 14 kalendárnych dní od dátumu vystavenia faktúry, pokiaľ sa strany nedohodli inak. Akékoľvek (bankové) poplatky spojené s peňažnými transakciami znáša kupujúci.
 3. V prípade bankových prevodov sa platba považuje za vykonanú dňom, kedy sa príslušná suma pripíše na bankový účet predávajúceho.
 4. V prípade omeškania s platbou je predávajúci oprávnený účtovať úroky z omeškania vo výške 6 % ročne a požadovať náhradu akýchkoľvek výdavkov na vymáhanie.
 5. V prípade, že kupujúci dĺži predávajúcemu, predávajúci si bez ohľadu na akékoľvek nepriaznivé zmluvné podmienky kupujúceho vyhradzuje právo započítať prijaté platby najprv na úhradu existujúcich dlhov kupujúceho. Ak už vznikli dodatočné náklady a/alebo úroky, predávajúci si vyhradzuje právo započítať platbu najprv na úhradu dodatočných nákladov, potom na úhradu úroku a nakoniec na úhradu samotnej pohľadávky.
 6. V prípade poklesu bonity kupujúceho (na základe informácií o jeho majetkovej situácii, ktoré predávajúci získa), negatívnych zmien jeho právneho postavenia, zastavenia platieb, neúspešných pokusov o vymáhanie pohľadávok, nedodržania platobných podmienok, začiatku konkurzného konania alebo súdneho vyrovnania, zamietnutia akejkoľvek takejto žiadosti z dôvodu nedostatočného majetku alebo existencie akýchkoľvek iných okolností, ktoré majú vplyv na bonitu kupujúceho, je predávajúci oprávnený, podľa vlastného uváženia, buď skonfiškovať nezaplatený tovar – pričom bude kupujúci povinný odovzdať tovar predávajúcemu do ôsmich dní od odoslania vyhlásenia predávajúceho o jeho úmysle skonfiškovať tovar, požadovať primeranú záruku alebo ukončiť platnosť kúpnej zmluvy.
 7. V prípade, že je dohodnuté splátkové vyrovnanie kúpnej ceny, predávajúci je oprávnený požadovať okamžitú úhradu všetkých otvorených pohľadávok kupujúceho, ak jedna zo splátok nebola uhradená v dohodnutom časovom období.
 8. Strany vzájomne súhlasia, že sa nebude vykonávať žiadna kompenzácia akýchkoľvek protipohľadávok kupujúceho voči predávajúcemu v podobe splátok kúpnej ceny, práva výhrady vlastníctva alebo zadržania platieb z dôvodu reklamácií alebo iných neuznaných nárokov uplatňovaných voči predávajúcemu.
 9. V prípade, že kupujúci nesplní svoje záväzky vyplývajúce z dohody s predávajúcim, má predávajúci právo kedykoľvek odvolať akékoľvek hotovostné zľavy, iné zľavy alebo dobropisy, ktoré boli predtým udelené alebo vydané, a má ich právo kupujúcemu fakturovať.

3. Objednávanie tovaru

 1. Objednávka, ktorú predávajúci písomne potvrdí, sa považuje za objednávku prijatú predávajúcim.
 2. Predávajúci má právo objednávku odmietnuť, ak objednávku zadá osoba, ktorá nie je podľa kúpnej zmluvy oprávnená zadávať objednávky v mene kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje v prípade potreby aktualizovať zoznam osôb, ktoré sú oprávnené zadávať objednávky.

4. Dodanie a prevzatie tovaru

 1. Predávajúci dodáva tovar doručením na miesto (DAP, podľa definície vo vydaní Incoterms 2010), pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 2. Zásielky nebaleného (veľkoobjemového) tovaru bez výnimky a z dôvodov zabezpečenia kvality dodáva predávajúci.
 3. Množstvo, na ktorom je založená konečná fakturácia, určuje predávajúci.
 4. V prípade veľkoobjemových dodávok je fakturácia založená na čistej hmotnosti nameranej na kalibrovanej váhe v mieste nakládky. Ak je medzi hmotnosťou, ktorú nameria predávajúci a kupujúci – na váhe s platnou kalibráciou – rozdiel viac ako 0,5 % čistej hmotnosti nameranej predávajúcim, kupujúci má právo požiadať o preskúmanie. V takom prípade je kupujúci povinný predávajúcemu vopred predložiť platné doklady kalibrácie svojej váhy.
 5. V prípade, že si kupujúci tovar vyzdvihne sám, nedochádza k zníženiu ceny ani k inému zvýhodneniu, pokiaľ nebude dohodnuté inak.
 6. Predávajúci má právo zaslať čiastočné dodávky a fakturovať ich. V takom prípade nemá kupujúci právo odstúpiť od zmluvy
 7. Dodatočné náklady v dôsledku expresných dodávok vyžiadaných kupujúcim znáša v plnej miere kupujúci.
 8. Predávajúci odovzdá kupujúcemu tovar uvedený v kúpnej zmluve v kvalite stanovenej v príslušných špecifikáciách produktu a v súlade s týmito špecifikáciami.
 9. Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby bolo možné dodaný tovar  vhodne a bezodkladne vyložiť. V prípade zdržania pri preberaní tovaru, za ktorý je zodpovedný kupujúci, musí kupujúci nahradiť predávajúcemu všetky dodatočné náklady, ktoré mu vznikli v dôsledku zdržania. Predovšetkým v prípade vykládok železničných cisterien alebo cisternových vozidiel, ktoré trvajú dlhšie ako 120 minút v dôsledku okolností, za ktoré je zodpovedný kupujúci, má predávajúci právo účtovať sumu 20 € za každú ďalšiu začatú hodinu čakania.
 10. V prípade veľkoobjemových dodávok kupujúci poskytne potrebné technické vybavenie na vykládku tovaru. Ak je na vykládku tovaru v mieste kupujúceho potrebný nákladný automobil s kompresorom alebo čerpadlom, kupujúci musí predávajúceho o tejto skutočnosti vopred informovať.
 11. V prípade oneskoreného plnenia zo strany predávajúceho alebo neschopnosti predávajúceho splniť si svoje povinnosti z dôvodov, ktoré sú pod jeho kontrolou, budú nároky na náhradu škody uplatnené kupujúcim vylúčené, pokiaľ nie je oneskorenie alebo neplnenie výsledkom zlých úmyslov alebo hrubej nedbanlivosti zo strany predávajúceho, jeho právnych zástupcov alebo zastupujúcich činiteľov predávajúceho.
 12. V prípade, že sa tovar dodá na vratných paletách, kupujúci je povinný tieto palety vrátiť v rovnakom množstve a v primeranej kvalite (pozri prílohu 1 týchto zmluvných podmienok) buď ihneď po doručení prostredníctvom prepravcu tovaru, alebo dodatočne na základe individuálnej dohody predávajúceho a kupujúceho. Palety, ktoré nespĺňajú kvalitatívne požiadavky podľa prílohy 1, zmluvný špeditér predávajúceho neprevezme a nebudú sa považovať za vrátené. Ak kupujúci palety nevráti alebo ich vráti len v obmedzenom rozsahu, predávajúci má právo účtovať kupujúcemu poplatok za náhradu každej nevrátenej palety vo výške čistej ceny 8 € za každú drevenú europaletu (EUR) a 50 € za každú plastovú paletu (DD).
 13. Predávajúci dodá produkt v balení, ktoré je vhodné na uchovávanie tovaru. Kupujúci prevezme tovar podľa počtu kusov a súčasne skontroluje, že jednotlivé balné jednotky nie sú poškodené.
 14. Ak kupujúci počas preberania tovaru zistí kvantitatívne alebo kvalitatívne nezrovnalosti alebo škody, pripraví o tejto udalosti písomný záznam potvrdený doručujúcim vodičom a tento záznam predloží predávajúcemu do 3 pracovných dní. Základom reklamácie je výlučne tento podpísaný a opečiatkovaný záznam.

5. Záruka

 1. Ak kupujúci objaví nezhody tovaru, ktoré sa nedali zistiť pri preberaní tovaru (napr. kontaminácia zistená pri spracovaní), je o tom povinný informovať predávajúceho do 3 pracovných dní od objavenia nezhody. V takom prípade musí kupujúci odôvodniť, že nezhody sám nespôsobil, a umožniť predávajúcemu vykonať audit vrátane odobratia vzoriek v priestoroch kupujúceho.
 2. Právo kupujúceho nárokovať si záruku, náhrady škody alebo náhrady nákladov zaniká do jedného roka od dátumu dodania. Ak má predmetný tovar trvanlivosť menej ako 1 rok, záručná povinnosť sa zhoduje s príslušnou trvanlivosťou. Tieto obdobia platia aj pre „skryté nedostatky“.
 3. V prípade uplatnenia záruky je predávajúci povinný v primeranej lehote vykonať bezplatnú výmenu tovaru, u ktorého boli zistené nedostatky. Predávajúci má však podľa vlastného uváženia možnosť zjednať vylepšenie (prepracovanie) tovaru alebo dodanie akýchkoľvek chýbajúcich množstiev. Pokiaľ nie je možné, aby predávajúci splnil svoje záručné povinnosti týmto spôsobom, alebo ak by to bolo spojené s neprimerane vysokými nákladmi, predávajúci má právo ponúknuť za tovar s nedostatkami zníženie ceny.
 4. V prípade sporov predávajúci rozhoduje o prijatí alebo zamietnutí reklamácie na základe analýzy vykonanej nezávislým akreditovaným laboratóriom, ktoré strany vzájomne odsúhlasili. Ak sa zistí, že reklamácia je opodstatnená, náklady na vyšetrovanie znáša predávajúci. V ostatných prípadoch znáša náklady na vyšetrovanie kupujúci.
 5. Nedostatok, ktorý postihuje iba malú časť dodávky, neoprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy k celej dodávke.
 6. V prípade, že kupujúci vráti dodaný tovar predávajúcemu alebo jednému z výrobných závodov predávajúceho bez výslovnej dohody s predávajúcim, nebude to slúžiť ako dôvod na kompenzačné požiadavky a kupujúci bude znášať všetky náklady, ktoré z toho vyplývajú.
 7. Uplatnenia záruky sa neprijmú v nasledujúcich prípadoch:
 • zjavné nedostatky neboli oznámené do 3 pracovných dní od prijatia tovaru, alebo
 • kupujúci alebo tretia strana modifikovali tovar s nedostatkami.
 1. V súvislosti s vhodnosťou tovaru bude predávajúci zodpovedný v rámci záruky iba v prípade, že poskytol písomné pokyny na použitie predmetného tovaru a je možné preukázať, že tieto pokyny boli dodržané.

6. Analýzy kvality cukru

 1. V prípade sporov sa analýzy kvality cukru budú vykonávať podľa platných metód ICUMSA (pozri tabuľku nižšie).

Polarizácia

(% hm)

ICUMSA GS 2/3-1

Obsah invertného cukru

(% w/w)

ICUMSA GS 2-4

Farba

(Body EÚ)

ICUMSA GS 2-13

Konduktometrický obsah popola

(Body EÚ)

ICUMSA GS 2/3/9-17

Farba meraná v roztoku

(Body EÚ)

ICUMSA GS 2/3-10

Vlhkosť

(% w/w)

ICUMSA GS 2/1/3/9-15

Počet baktérií, kvasinky, plesne

(cfu/10 g)

ICUMSA GS 2/3-41

Veľkosť častíc

 

ICUMSA GS 2/9-37

7. Výhrada vlastníctva

 1. Pred úplným vyrovnaním všetkých pohľadávok držaných predávajúcim, ktoré vznikli z obchodného vzťahu s kupujúcim, vrátane nákladov, úrokov a úrokov z omeškania zostáva dodaný tovar majetkom predávajúceho. To platí aj v prípade, že niektoré alebo všetky pohľadávky predávajúceho boli zahrnuté do uzavretia účtov. V takom prípade slúži výhrada vlastníctva ako zábezpeka požiadavky na zostatok presadzovanej predávajúcim.
 2. Kupujúci sa zaväzuje, že bude s dodaným tovarom riadne zaobchádzať a že ho riadne uskladní. Kupujúci zodpovedá za škody každého druhu, ako aj straty, bez ohľadu na to, ako vznikli. Okrem toho je kupujúci povinný tovar primerane poistiť proti všetkým prípadom vyššej moci na obdobie trvania výhrady vlastníctva. Práva a nároky, ktoré kupujúcemu vyplývajú z tohto poistného krytia, budú postúpené predávajúcemu bez toho, aby o to musel konkrétne požiadať. Kupujúci je tiež povinný dobrovoľne poskytnúť predávajúcemu dôkaz o prijatí tohto neodvolateľného postúpenia zo strany poisťovateľa.
 3. V prípade ďalšieho predaja kupujúci postúpi predávajúcemu všetky primárne a sekundárne práva a záruky vyplývajúce z ďalšieho predaja alebo spracovania tovaru zakúpeného kupujúcim voči svojim zákazníkom až dovtedy, kým nebudú uspokojené všetky nároky, ktoré predávajúci drží a uplatňuje voči kupujúcemu, a to vo výške rovnajúcej sa neuhradeným faktúram predávajúceho plus ďalších 10 %. V prípade kombinácie alebo zmiešania tovaru, ktorý podlieha výhrade vlastníctva, s iným tovarom bude mať predávajúci spoluvlastnícke práva voči výslednému produktu v pomere k hodnote tovaru, ktorý je predmetom výhrady vlastníctva, pomerne k ostatnému tovaru v bode, kedy došlo ku kombinácii alebo zmiešaniu. Ak sa výsledné aktíva následne predajú, kupujúci, analogicky k predchádzajúcej podmienke, postúpi predávajúcemu pomernú časť kúpnej ceny získanej z ďalšieho predaja. V prípade, že sa tovar, ktorý podlieha výhrade vlastníctva, spracuje na základe zmluvnej práce tak, že nad ním získa vlastníctvo tretia strana, kupujúci, analogicky k predchádzajúcim ustanoveniam, prevedie na predávajúceho svoje nároky na pomerný podiel z poplatku. Všetky prevedenia budú v podobe záruky.
 4. Kupujúci je oprávnený požadovať uplatnenie prevedenej pohľadávky voči svojim zákazníkom v mene predávajúceho za predpokladu, že kupujúci uhradí svoje platobné záväzky voči predávajúcemu. Toto oprávnenie mu môže byť kedykoľvek odňaté. Na žiadosť predávajúceho je kupujúci povinný podniknúť všetky primerané opatrenia na uplatnenie práv predávajúceho voči svojim zákazníkom.
 5. Zablokovanie, postúpenie záruky či iné obmedzenie v prospech tretej strany v súvislosti s tovarom, ktorý podlieha právam výhrady vlastníctva zo strany predávajúceho, je výslovne zakázané. Kupujúci je povinný postaviť sa proti akýmkoľvek nárokom uplatňovaným tretími stranami, ktoré sa týkajú majetku predávajúceho, a zodpovedá za všetky straty a náklady, ktoré vzniknú v dôsledku takýchto nárokov tretej strany.

8. Vylúčenie zodpovednosti

 1. Predávajúci nezodpovedá za žiadne straty či škody spôsobené hrubou alebo menej závažnou nedbanlivosťou bez ohľadu na to, či takéto straty alebo škody možno pripísať konaniu v rozpore s kúpnou zmluvou alebo nevhodnému správaniu, vrátane zodpovednosti za nepriame straty aj voči tretím stranám, a to natoľko, ako je to právne prípustné. Podobne sa vylučuje zodpovednosť za následné straty bez ohľadu na ich povahu natoľko, ako je to právne prípustné. Zodpovednosť predávajúceho je v každom prípade obmedzená na sumu rovnajúcu sa hodnote dotknutého tovaru.

9. Odškodnenie

 1. Ak sa strany v kúpnej zmluve dohodnú na fixnom objeme a cenách na určité obdobie, kupujúci si v zmluvnom období objedná a prevezme celkový zmluvne dohodnutý objem tovaru a predávajúcemu včas zaplatí hodnotu tovaru. Predávajúci v zmluvnom období dodá kupujúcemu celkový zmluvne dohodnutý objem tovaru, pokiaľ predávajúci nie je z plnenia zmluvy oslobodený kvôli akémukoľvek porušeniu zmluvy kupujúcim. Ak si kupujúci počas platnosti kúpnej zmluvy neobjedná a neprevezme celkový zmluvne dohodnutý objem a strany sa nedohodnú na vysporiadaní zvyšných objemov, predávajúci je oprávnený (ale nie je povinný) tovar uskladniť na náklady kupujúceho.

10. Ochrana údajov

 1. Strany budú spracovávať osobné údaje v súlade s platnými právnymi ustanoveniami na ochranu osobných údajov a zabezpečenie údajov. Strany sú oprávnené uchovávať a spracovávať všetky údaje potrebné na plnenie zmluvného vzťahu vrátane osobných údajov. Stranám nie je dovolené sprístupňovať žiadne informácie, ktoré mohli získať počas obchodného vzťahu alebo po dokončení plnenia akýchkoľvek kúpnych zmlúv. Strany podniknú všetky potrebné opatrenia na to, aby osobám, ktoré konajú v ich mene počas plnenia kúpnej zmluvy, uložili podobné povinnosti zachovania dôvernosti. Pokiaľ ide o predávajúceho, požiadavka zachovania dôvernosti sa nevzťahuje na informácie zdieľané so spoločnosťami v rámci skupiny AGRANA Group v Rakúsku alebo v zahraničí. Viac informácií nájdete na tomto odkaze: https://www.agrana.com/gdpr/en/

11. Vypovedanie

 1. Predávajúci je oprávnený s okamžitou platnosťou vypovedať kúpnu zmluvu, ak sa kupujúci omešká o viac ako 15 dní v plnení akýchkoľvek svojich platobných záväzkov, počítané od dňa ich splatnosti.
 2. V prípade vypovedania zmluvy má predávajúci podľa vlastného uváženia možnosť buď požadovať odškodné, alebo požadovať zmluvnú pokutu vo výške 20 % dohodnutej kúpnej ceny, pričom táto zmluvná pokuta nebude predmetom súdneho zníženia či zmiernenia. Všetky náklady spojené s takýmto konaním znáša kupujúci.

12. Vyššia moc

 1. Ani kupujúci, ani predávajúci nezodpovedajú za neplnenie alebo nedostatočné plnenie kúpnej zmluvy, ak je takéto neplnenie alebo nedostatočné plnenie spôsobené neodvratnou a nepredvídateľnou udalosťou mimo kontroly ktorejkoľvek zo strán, ktorej sa nedá vyhnúť napriek prijatiu vhodných opatrení („vyššia moc“). Okrem iného je tu zahrnutá vojna, sabotáž, prevrat alebo iné verejné nepokoje, katastrofy, požiare, výbuchy, záplavy, búrky alebo iné prírodné kalamity či nedostatok pracovných síl, paliva, surovín alebo vybavenia.
 2. Dotknutá strana o tom v primeranom čase oboznámi druhú stranu a vynaloží primerané úsilie na to, aby skrátila trvanie a negatívny dopad udalosti vyššej moci. Ak sa pôvodne dohodnutý rozvrh nedá dodržať z dôvodu udalosti vyššej moci, dohodnuté dodacie obdobie alebo dodacia lehota sa primerane predĺži. Ak udalosť vyššej moci trvá 30 dní alebo dlhšie, obe strany majú právo vypovedať kúpnu zmluvu bez uplatňovania akýchkoľvek právnych nárokov voči druhej strane.
 3. Za vyššiu moc sa nepovažuje spomalenie hospodárskeho rastu, kolaps trhu, zmena celkových podmienok podnikania alebo iná podobná prevádzková udalosť.

13. Súdna právomoc

 1. Miestom súdnej právomoci pre všetky právne spory medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s objednávkou alebo kúpnou zmluvou, bez ohľadu na ich povahu alebo pôvod, je Obchodný súd vo Viedni (Handelsgericht Wien).
 2. Podľa uváženia predávajúceho však môžu byť tieto prípady postúpené aj príslušnému súdu v jurisdikcii, kde má kupujúci zaregistrovanú prevádzku.

14. Rozhodné právo

 1. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, týmto súhlasia, že vo všetkých zmluvných vzťahoch, ako aj vo všetkých právnych sporov, ktoré z nich vyplývajú, sa bude uplatňovať rakúske právo. Dohovor Organizácie Spojených národov o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa neuplatňuje.

15. Dodatky

 1. Žiadne dodatky k týmto zmluvným podmienkam nie sú platné, pokiaľ nie sú uskutočnené v písomnej prílohe a podpísané oprávnenými osobami v mene každej zo strán.

16. Záverečné ustanovenie

 1. Tieto zmluvné podmienky boli vypracované v angličtine a v príslušnom miestnom jazyku (jazykoch). V prípade sporu má prednosť anglická verzia.

Vo Viedni, september 2019.

PRÍLOHA 1

Vo vzťahu k bodu 4 (12) o správe paliet
Účelom tejto prílohy je určiť kvalitatívne požiadavky na drevené a plastové europalety (EUR) a polpalety  (DD), ktoré predávajúci dodáva a kupujúci vracia. Zmluvný prepravca predávajúceho je povinný (podľa podmienok zmluvy o preprave) prevziať od kupujúceho iba tie palety, ktoré spĺňajú všetky nižšie uvedené požiadavky.

Kupujúci je povinný vrátiť iba tie palety, ktoré spĺňajú nasledujúce kvalitatívne požiadavky:


1. Rozmery palety

 • štandardná drevená europaleta (EUR) (1200 mm × 800 mm × 150 mm)
 • DD paleta (600 mm × 800 mm × 155 mm)

Akékoľvek iné neštandardné palety sa neprijímajú.

2. Štandardné drevené značky – „EUR“ alebo „EPAL“.

3. Kvalita palety – palety musia spĺňať normy EPAL; dosky palety, rohy palety atď. musia byť celé a v dobrom stave a ak je nejaký prvok palety zlomený, prasknutý, zhnitý alebo rozodratý, paleta bude odmietnutá.

4. Čistota palety musí spĺňať potravinárske normy – povrch dosiek všetkých paliet musí byť čistý a bez znečistenia, akým je napríklad olej, farba alebo akékoľvek iné nečistoty či pijavé látky.

5. Obsah vlhkosti – palety musia byť suché a pripravené na okamžité použitie; obsah vlhkosti musí byť menší ako 22 %. Viditeľne vlhké palety či palety nasiaknuté vodou alebo inými tekutinami budú odmietnuté.

6. Bezpečnosť: Spojovacie materiály – z palety nesmú trčať klince, pretože by to mohlo pri manipulácii ohroziť bezpečnosť pracovníkov a/alebo spôsobiť poškodenie balenia produktu.