Všetko o výrobe cukru

Ako meníme repu na cukor? A čo sa deje potom? Sledujte cestu cukru z poľa až na regály obchodov.

Najdôležitejšie informácie v skratke

 • Sadíme od polovice marca do polovice apríla
 • Zbierame od polovice septembra do polovice decembra, výnos je približne 80 000 ks cukrovej repy na hektár
 • Hmotnosť jednej cukrovej repy dosahuje približne 0,75 kg a obsahuje 16 až 18 % cukru
 • Produkcia cukru, tzv. repná kampaň, trvá približne 130 dní od jesene do januára
 • Počas repnej kampane spracujeme každý deň a v každom závode 12 500 ton cukrovej repy
 • Produkcia cukru zabezpečuje 11 000 pracovných miest v strednej a východnej Európe
 • Do roku 2030 plánujeme znížiť naše uhlíkové emisie o 50 % a do roku 2040 sa chceme stať uhlíkovo neutrálnou spoločnosťou
 • Cieľ: < 1 000 kWh na tonu cukru
 • Spracovanie cukrovej repy na cukor trvá približne 7 hodín, celý proces je sústavne monitorovaný a optimalizovaný
 • Pri výrobe cukru vznikajú aj sekundárne produkty spracovania: repné rezky, melasa, saturačný kal

Od repy ku Korunnému cukru

Cukor sa získava z domácej cukrovej repy. Po zbere na jeseň sa repa z poľa priváža na spracovanie do cukrovarov AGRANA (pozri obrázok). Po očistení a narezaní prebieha extrakcia cukru z rezkov. Tým vzniká šťava, ktorá sa zahusťuje a následne kryštalizuje. Vzniknuté kryštály cukru sa nakoniec v odstredivkách oddelia od sirupu. Hotový cukor sa plne automaticky balí do spotrebiteľských balení a ako dôležitá potravina a pochutina sa vydáva na cestu k spotrebiteľovi. Najdôležitejšími fázami pri výrobe cukru sú:

 • zber repy
 • odstránenie zeminy, oddelenie rastlinného materiálu, extrakcia cukrovej šťavy
 • čistenie šťavy/zahusťovanie
 • odstránenie necukrových látok, odstránenie vody (skladovanie sirupu)
 • kryštalizácia a skladovanie cukru
 • výroba čistého cukru, skladovanie vo veľkých silách pri ideálnych podmienkach

Najmenší cukrovar

Cukrová repa je dvojročná rastlina z čeľade amarantovitých. Rastlina repy pozostáva z repných listov (tieto ostávajú po zbere na repnom poli), hlavy repy (je základňou listov a pri zbere sa odstraňuje) a koreňa repy, resp. buľvy (táto obsahuje cukor). Na svetlých miestach je obsah cukru obzvlášť vysoký, na tmavých nižší. Príbuznými rastlinami cukrovej repy sú repa kŕmna, cvikla a špenát.

V prvom roku rastovej fázy sa vytvára buľva, takzvaná "repa", ktorá sa používa na výrobu cukru. Po prevej vegetačnej fáze je dosiahnuté maximum hromadenia cukru. Spomedzi rastlín obsahujúcich cukor (cukrová repa a cukrová trstina) je cukrová repa s obsahom cukru 16-20% výnosnejšia. Obsah vody u nej dosahuje okolo 75%. Cukrová repa je dvojročná kultúrna rastlina, najvyšší obsah cukru dosahuje na jeseň  (október) v prvom roku vegetácie. V tomto období sa zberá a cukor obsiahnutý v bunkách cukrovej repy sa extrahuje a kryštalizuje.  
V priebehu skladovania po zbere obsah cukru klesá, preto sa musí repa rýchlo spracovať, aby sa dosiahla čo najvyššia výťažnosť cukru. To spôsobuje, že spracovanie repy prebieha každý rok od konca septembra do polovice januára a stáva sa tak biologicky podmieneným systémom zberu a spracovania („repná kampaň“), keďže časové rozpätie zberu je podmienené klimaticky.

Partnerstvo s poľnohospodármi

Pri zásobovaní našich výrobných závodov cukrovou repou sa spoliehame na dlhodobé partnerstvá s miestnymi poľnohospodármi, z ktorých všetci profitujú. Pri sejbe od polovice marca sa semená cukrovej repy sadia vo vzdialenosti 20 cm od seba, pričom každý paralelný riadok je vzdialený 45 - 50 cm.

Fázy výroby cukru

Výroba cukru z cukrovej repy je proces pozostávajúci z rôznych fáz, ktorý prebieha vo väčšine európskych krajín vo veľkom meradle. Väčšina fáz tohto procesu sa uskutočňuje priebežne. Cieľom tohto procesu je získanie mikrobiologicky stabilného produktu (kryštálový cukor alebo skladovateľný sirup), ktorý sa dá skladovať za účelom zásobovania počas celého roka (kryštálový cukor) alebo ďalšieho spracovania (sirup).

Zber a skladovanie
Po zbere cukrovej repy zhromažďujú pestovatelia pozberanú repu na skládkach cukrovej repy (vonkajšie skládky) alebo ju dopravujú priamo do cukrovaru. Pri preberaní vo fabrickom sklade sa repa odváži a pomocou naklápacích plošín (vozidlo sa vyklopí) sa vyloží. Následne sa pomocou výkyvných a výškovo nastaviteľných pásových dopravníkov repa hromadí na kopy do výšky. Tam ostáva až do spracovania. Dôležité je vytvoriť pre repu optimálne skladovacie podmienky, pretože v opačnom prípade sa v nej obsah cukru znižuje. Optimálna teplota skladovania je od -3 do 5°. Pri vyššej teplote sa zvyšuje metabolická aktivita, pri nižšej teplote repa zamrzne. Spracovanie zamrznutej repy je síce bezproblémové, repa by však počas skladovania nemala aj rozmrznúť, pretože neskoršie rozmrznutie vedie k rýchlemu rozkladu. Po prvom praní a medziskladovaní v zásobníkoch sa repa napokon privádza na spracovanie. 

1. Príprava rezkov
Rezačkami sa repa nareže na „rezky“ v tvare prúžkov, ktoré vykazujú obsah cukru medzi 16 až 20 percentami. 

2. Získavanie šťavy
Cukor sa z rezkov vylúhuje pomocou horúcej vody (cca 70 stupňov Celzia) v protiprúdovom procese – rezky sa dopravujú proti prúdu vody zdola nahor – (extrakcia). Vzniká surová šťava. Táto obsahuje približne 98 percent cukru obsiahnutého v repe ako aj organické a anorganické látky (takzvané „necukrové látky“) z repy. 

3. Čistenie šťavy
Necukrové látky nachádzajúce sa v surovej šťave sa pridaním prírodných látok vápenného mlieka a oxidu uhličitého, ktoré sa vyrábajú vo vlastnej vápenke, viažu a vyzrážajú.

4. Filtrácia
Vyzrážané nerozpustné necukrové látky a vápno sa odfiltrujú vo filtračných zariadeniach. Filtrát sa označuje ako ľaká šťava, zvyšok na filtri je saturačný kal. Tento predstavuje cennú zúrodňujúcu látku, ktorá sa používa na hnojenie pôdy. 

5. Zahusťovanie šťavy
Ľahká šťava sa zahusťuje v procese viacstupňového odparovania. Tým vzniká ťažká šťava. Na výrobu cukru je potrebné veľké množstvo energie, ktoré je pokryté prevádzkou vlastnej elektrárne. Para vyrobená vo vysokotlakových kotloch slúži na výrobu vlastnej elektriny v turbogenerátoroch. Odpadová para z turbín sa používa ako procesná para (kogenerácia) na ohrev odparky.

6. Kryštalizácia
Ťažká šťava sa ďalej zahusťuje vo varostrojoch za pôsobenia vákua. Kryštalizácia sa spúšťa pridaním („očkovanie“) jemne zomletého cukru. Ďalším zahusťovaním narastajú kryštály do požadovanej veľkosti zŕn. 

7. Odstreďovanie
Kryštály cukru sa oddelia od sirupu odstreďovaním. Odlúčený sirup sa ešte podrobí ďalším dvom stupňom kryštalizácie. 

8. Cukor
Takto získaný krištáľovo čistý cukor sa pri rozptyle svetla v kryštáloch javí ako biely. Biely cukor vykazuje obsah sacharózy minimálne 99,7 percent. Zvyšok je de facto vlhkosť. 

9. Sušenie cukru
Biely cukor sa suší prúdom vzduchu, ochladí sa a uskladní v silách. V rozličných formách, v balení pre domácnosti alebo priemysel, sa ako dôležitá potravina a pochutina vydáva na cestu k spotrebiteľovi. 

10. Melasa
Odstredený sirup, ktorý vznikne pri poslednom stupni kryštalizácie sa nazýva melasa. Melasa obsahuje cukor, ktorý už nemôže vykryštalizovať (6 až 9 percent cukru z repy) a rozpustné necukrové látky pochádzajúce z repy. Melasa predstavuje kvalitnú surovinu pre droždiarsky a krmivársky priemysel, ako aj pre výrobu alkoholu. 

11. Rezky
Po vylúhovaní v difuzéri, mechanickom lisovaní a pridaní melasy sa rezky sušia v sušiacich bubnoch, následne sa peletujú (lisujú) a predávajú ako krmivo.

Cukor z cukrovej trstiny

AGRANA z cukrovej trstiny rafinuje aj surový cukor vo svojich závodoch v Rumunsku a Maďarsku. Závod v Bosne a Hercegovine je výlučne rafinériou na surový cukor. Surový cukor spracovávaný v EÚ sa dováža z najmenej rozvinutých krajín, ale cukor pre závod v Bosne a Hercegovine pochádza zo svetového trhu, najmä z Brazílie. Cukrová trstina sa pestuje zo sadeníc, tzv. "odrezkov" cukrovej trstiny. 
Po jedenástich až osemnástich mesiacoch je rastlina pripravená na prvý zber. Každá sadenica dokáže vyprodukovať až sedem úrod.
Na uľahčenie zberu sa suché listy často vopred spália. Zber sa čiastočne vykonáva mechanicky, čiastočne ručne.
Aby sa zabránilo znehodnoteniu cukru mikroorganizmami, odrezané časti sa musia spracovať rýchlo.
V neďalekých závodoch sa trstina čistí, lisuje a drví. Takto získaná hmota sa potom strieka horúcou vodou, aby sa z nej extrakciou získala šťava. Tá sa ďalej spracováva podobným spôsobom, ako pri výrobe cukru z cukrovej repy.

Cukor môže mať rôzne podoby

Získaný cukor spracovávame rôznymi spôsobmi, aby sme vám mohli ponúknuť ten správny druh na každý spôsob použitia - pečenie, želírovanie, sladenie, posypanie alebo do čaju. Viac informácií o našich produktoch nájdete tu.