Podmienky účasti

Podmienky účasti #bakeawish

24. decembra 2023 vylosujeme tri hlavné ceny (maximálne 500 €) medzi všetkými príspevkami, ktoré boli zdieľané s #upiecť prianie. Základom sú zaslané fotografie upečených koláčikov, ktoré sa zdieľajú na Instagrame pomocou # upiecť prianie. Presná koordinácia ceny bude vykonaná po konzultácii s výhercom. Podrobnosti nájdete v príslušnom príspevku. Máme právo súťaž kedykoľvek zrušiť alebo ukončiť bez predchádzajúceho upozornenia a bez udania dôvodov.

Oprávnenie na účasť

Zúčastniť sa môže každá plnoletá osoba s bydliskom v krajine, s výnimkou zamestnancov spoločnosti AGRANA Zucker GmbH & AGRANA Sales & Marketing Gmbh.

Výhra a určenie výhry

Žrebovanie sa uskutoční bez prítomnosti verejnosti. V súvislosti so súťažou nie je možné viesť žiadnu korešpondenciu. Výhry uvedené v príslušnom príspevku nie je možné vyplatiť v hotovosti. Akýkoľvek prenos výhry na inú osobu si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti AGRANA. Výhercovia môžu byť zverejnení v médiách alebo rozhlase s uvedením mena a prípadne aj fotografie a zvukového záznamu. Akékoľvek dane alebo poplatky súvisiace so súťažou znáša výlučne výherca.

Oznámenie o výhre môže byť zaslané poštou, e-mailom alebo oznámené telefonicky podľa uváženia spoločnosti AGRANA a považuje sa za uskutočnené po odoslaní. Výherca nesie riziko sprístupnenia údajov. Poskytnutie nesprávnych údajov počas registrácie do súťaže môže viesť k vylúčeniu z účasti.

Nevyzdvihnuté výhry zanikajú, pokiaľ sa vzhľadom na svoj charakter (napr. dovolenkový víkend) nestanú bezcennými skôr, bez nároku na náhradu 20 dní po oznámení výhry.

Ochrana osobných údajov

Pokiaľ sa v priebehu súťaže od účastníkov získajú osobné údaje, spoločnosť AGRANA Sales & Marketing GmbH ich bude zhromažďovať, spracovávať a používať výlučne na účely realizácie súťaže a po jej skončení ich vymaže. Účastníci s tým výslovne súhlasia. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním listu na marketingové oddelenie spoločnosti AGRANA Sales & Marketing GmbH, Josef-Reither-Straße 21-23, 3430 Tulln - Rakúsko, alebo e-mailom na adresu marketing@agrana.com. Za správnosť a úplnosť údajov zodpovedajú samotní účastníci.

Rozsah pôsobnosti

Súťaže na Facebooku a Instagrame nie sú spojené s Meta Platforms Inc (predtým Facebook Inc) a nie sú žiadnym spôsobom sponzorované, podporované ani organizované uvedenými platformami sociálnych médií. Príjemcom informácií poskytnutých účastníkom nie je Facebook alebo Instagram, ale spoločnosť AGRANA Sales & Marketing GmbH ako prevádzkovateľ stránok na Facebooku a Instagrame. Poskytnuté informácie sa použijú len na účely súťaže. Účasť na súťaži je možná len za podmienok uvedených tu. Účasťou účastník výslovne súhlasí s týmito podmienkami účasti. Okrem toho je účasť bezplatná a pre účastníkov dobrovoľná a nezáväzná. Súdne konanie je vylúčené.

Iné

Súťaž sa riadi výlučne rakúskym právom. Miestom súdnej právomoci je Viedeň. Organizátorom súťaže je spoločnosť AGRANA Sales & Marketing GmbH, Josef-Reither-Straße 21-23, 3430 Tulln, Rakúsko

AGRANA nenesie žiadnu zodpovednosť za technické chyby, chybný prenos údajov alebo určité vlastnosti alebo použiteľnosť poskytnutých výhier.